#specialpedagogik

Kan flerspråkighet orsaka läs- och skrivsvårigheter?

[2022:04, 2022-04-15] Elever på sfi med dyslexi har fonologiska svårigheter och svårigheter med läsförståelse både på sitt modersmål och på sitt andraspråk. Dyslexi betyder svårigheter med att avkoda och stava och dessa svårigheter påverkar sfi-elevernas inlärning av svenska som andraspråk.

Läs mer

Specialpedagogen: Att träna uttal

[2021:11, 2021-11-15] För att göra sig förstådd i kommunikationen med andra människor krävs samtalsstrategier och ett tillräckligt bra uttal. Sfi-eleverna ska lära sig hela uppsättningen språkljud som förekommer i svenska språket.

När uttalssvårigheter uppstår kontaktas jag som specialpedagog. Enligt mina erfarenheter på sfi är det ofta svårare för eleverna att lära sig okända ljud som inte finns på de språk som de talar sedan tidigare. Utmaningarna kan vara långa ord, ord med flera olika konsonanter, låneord och att betona rätt.

Läs mer

Att skriva texter

[2021:09, 2021-09-15] Dagens samhälle kräver inte bara läskunnighet utan också skrivkunnighet och på sfi finns det olika krav på vad eleverna ska kunna skriva för att få godkänt betyg i respektive kurs. 

Att läsa en text är en komplicerad process och så är det också när det handlar om att skriva en text – till och med lite svårare.  Att skriva en text är mycket mer än att kunna skriva enskilda ord korrekt.

Läs mer

Specialpedagogen: Samtalsmetodik

När vi arbetar med elever i behov av stöd är det viktigt att kommunicera eller samtala och det är ofta med hjälp av samtal som vi bygger upp en relation.

Ett möte med en annan människa innebär att vi signalerar att vi vill skapa en kontakt. I mötet visar vi den andra respekt, förståelse och ett visst mått av vänskaplighet. Mötet och samtalet ska präglas av en vilja att komma nära den andre och ska syfta till att någon form av förändring ska äga rum.

Läs mer

Specialpedagogiskt stöd för studieväg 3

[2021:05, 2021-05-15] I alla grupper på sfi finns elever i behov av specialpedagogiskt stöd men stödet ser olika ut. På studieväg 3 är alla elever ”skolifierade” och eleverna är mycket självgående i sina studier.

Det ska gå snabbt att bli klar med sina studier eftersom alla elever ska vidare till högre studier för att så snabbt som möjligt få sin examen och komma ut i arbete. Eleverna har kommit långt i sin läs- och skrivutveckling och har lätt för att lära grammatik, men det finns ändå elever med funktionsvariation och som behöver specialpedagogiskt stöd för att klara sina studier.

Läs mer