#språkutveckling

Språkutvecklande samarbetsövningar

[2022:11, 2022-11-15] I varje undervisningssammanhang är trygghet en viktig framgångsfaktor. Det gäller även i utbildningen sfi, svenska för invandrare. För att varje vuxen individ ska utvecklas språkligt och kunskapsmässigt behöver läraren bygga en trygg undervisningsgemenskap.
För att stimulera språkutveckling behöver varje individ utmanas i att använda språket både i tal och skrift.

Läs mer

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en slutrapport

[2021:04, 2021-04-15] I Ifous treåriga FoU-program Språkutvecklande arbetssätt inom sfi har frågan kring hur forskningsbaserad kunskap kan komma till nytta i sfi-undervisningen och hur undervisningen kan göras meningsfull för sfi-elever.

Det didaktiska perspektivet har fått stå i centrum när forskare och lärare från fem olika sfi-skolor har mötts kring de centrala frågeställningarna. Sofie Grahn-Hillve, projekt- och processledare på Ifous, har lett arbetet och från forskarsidan docent Berit Lundgren och docent Jenny Rosén, båda vid Högskolan Dalarna.

Läs mer

Alla språk är språk för lärande

[2019:01, 2019-01-15] Vi har sett henne och läst hennes inlägg i sociala medier – Anna Kaya vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet.

Anna Kaya har länge varit aktiv i debatten om frågor kring nyanländas lärande i flera facebookgrupper och är admin till NC:s facebookgrupp, @NCandrasprak.

Läs mer

FoU-program om språkutvecklande arbetssätt

Sfi-lärare och skolledare deltar 2018–2020 tillsammans med forskare i ett program för att vidareutveckla arbetssätt inom sfi och bidra till ny praktisk och vetenskaplig kunskap. 
Programmet utgår från befintlig forskning och fokuserar i praktiken på elevernas vardags- och yrkesspråk. Programmet ska bidra till att utveckla ny kunskap, samt bidra till långsiktigt förändringsarbete.

Läs mer

Månadens sfi: Eskilstuna

”Våra elever producerar språk utan stöd”

I suggestopedin producerar eleverna språket på egen hand, vilket utvecklar dem.
Det förklarar sfi-lärarna Christina Torgersen och Lena Endelius när vi träffas på Stockholmsmässan under Skolforumsdagarna där. De är båda verksamma i Eskilstuna.

Läs mer