#transspråkande

Flerspråkig muntlighet som resurs

[2022:04, 2022-04-15] För att stötta elevernas språk- och kunskapsutveckling behöver eleven ges utrymme till reflektion och samtal. Genom att utgå från vad individerna redan kan, vet och kan uttrycka ges goda förutsättningar för det vidare lärandet.

Att kunna läsa och skriva är centralt i den vuxna individens liv. Men är det något som individen alltid bär med sig så är det talet, den muntliga färdigheten. ”Det talade språket är människans primära kommunikationsmedel”, skriver Juvonen och Svensson i Skolverkets modul Muntlig kommunikation i alla ämnen (2018).

Läs mer

Transspråkande

[2022:04, 2022-04-15] Transspråkande, eller translanguaging, avser både skolans och den enskilda flerspråkiga individens strategier för att se det starkaste språket som resurs när man lär sig ett nytt språk. Varje individ bär en språklig potential och metalingvistisk kunskap som används i undervisningen av det nya språket.

Forskningen visar att det finns positiva samband mellan elevernas språk- och kunskapsutveckling och hur de tillämpar dessa i den undervisning de genomgår (Cummins 2005, 2007, 2017).

Läs mer

Transspråkande undervisning

[2022:04, 2022-04-15] Att använda elevers modersmål som stöd vid inlärningen av ett nytt språk är effektivt och ett välkänt faktum inom skolforskningen. I Sverige finns det många studier och handböcker i ämnet inom barn- och ungdomsskolan. Den didaktiska forskningen inom sfi är däremot bristfällig.

Det behövs fler studier inom till exempel transspråkande undervisning, det vill säga en undervisning där elevers olika språk fungerar som en lärande resurs för måluppfyllelse vid inlärningen av svenska.

Läs mer