Tips från Ylva

Träna läsning och lässtrategier på sfi

Text: Ylva Olausson. Foto: Privat.

[2022:10, 2022-10-15] Att vara i början av sin språkutveckling i svenska och samtidigt utvecklas i läsning och lässtrategier – hur går det till?

 1. Väck intresse och motivera!

Uppmuntra, uppmuntra, uppmuntra! Jobba mycket på motivationen. Gå till folkbiblioteket och var beredd på att hjälpa till med att välja böcker som du tror passar.

Med intresserade och motiverade elever blir det lättare att komma över de hinder som våra elever möter på vägen till läsglädje. Hindren kan till exempel handla om:

 • förmåga att avkoda
 • flyt i läsningen
 • omvärldskunskap
 • ordförråd
 • självbild och självkänsla.
 1. Tänk noga igenom vad du väljer för texter att träna på i klassrummet.

Tänk på att välja …

 • relevanta texter som passar in sfi-kursens mål = funktionell svenska
 • texter med en språklig svårighetsgrad som är hanterbar för eleverna och som passar för ett medvetet och målinriktat arbete med lässtrategier
 • olika typer av texter skrivna av olika författare. Variera!
 • texter med vuxenperspektiv.
 1. Tappa inte bort textens innehåll

Ibland kan koncentrationen på olika lässtrategier leda till att innehållet tappas bort.

 • Samtala återkommande om innehållet i texten.
 • Låt eleverna återberätta.
 • Rita på tavlan eller visa bilder med koppling till innehållet.

Dialogisk närläsning kan vara ett sätt att lyfta innehållet innan läsningen av texten börjar. Plocka ut något som verkar lämpligt i början av texten. Skriv texten på tavlan, eller visa den på Power Point. Ett exempel:

”I mitt himland jag arbetar som lärare i arabiska och matematik i klass ett till klass sex, min att här i Sverige lärare på lågstadiet …
Angela, sfi-läraren, lyssnar och tänker på att hennes nya elev behöver hjälp med uttalet och med ordföljden och med mycket annat.” (exempel ur Skolpraktik av Ylva Olausson)

Högläs och samtala sedan med eleverna om till exempel följande:

Vad får vi veta om ”jag”? Vem tror ni att ”jag” är (ålder, kön, nationalitet, yrke …)?

I stället för dialogisk närläsning som förberedelse kan man ställa en fråga som leder in i berättelsens tema. I det här fallet: Har du haft ett samtal ensam med en sfi-lärare någon gång?

 1. Jobba mycket med ord och uttryck

Enligt Nation (2013) är strategin att gissa ordets betydelse utifrån sammanhanget den viktigaste. Träna lässtrategier i samtal när ett ord i en text hindrar förståelsen:

 • Går det att förstå hela meningen utan att förstå ordets exakta betydelse?
 • Får du information av sammanhanget som hjälper dig att förstå ordet?
 • Vilken funktion har ordet i meningen? Handling (verb) sak (substantiv) o.s.v.

Forskningen är relativt enig om att den enskilt viktigaste faktorn bakom framgångsrik läsning är storleken på ordförrådet.

När vi väljer vilka ord och uttryck vi behöver jobba med kan en utgångspunkt vara följande exempel på utmaningar för andraspråksinläraren på alla språkliga nivåer.

 • referensram (svensk, västerländsk, sociolekt/ stilnivå, dialekt)
 • idiom och andra uttryck
 • homonymer, homofoner, homografer
 • ålderdomliga ord och uttryck
 • nominaliseringar, tunga nominalfraser
 • små ord
 • sammansatta ord
 • partikelverb
 • lågfrekventa ord
 1. Kontinuitet

Lässtrategier är inte något vi lär ut och som eleverna sedan använder prickfritt. Tvärtom, vi behöver i alla typer av grupper arbeta kontinuerligt med läsning och lässtrategier.

 1. Variation
  Jobba med olika typer av texter, olika typer av frågor på innehållet, olika sätt att utveckla ordförrådet, olika sätt att repetera digitalt och icke-digitalt …
 2. Kortfilmer om språkinlärarstrategier
  Nationellt centrum för svenska som andraspråk har en serie kortfilmer om språkinlärarstrategier, bland annat strategier för ordinlärning, på Youtube: https://youtu.be/kEm4EDtdeP0

 

Nation, P. (2013). Learning Vocabulary in another Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Norlund Shaswar, A. & Wedin Å. (2020). Språkdidaktik för sfi – Att undervisa vuxna andraspråksinlärare. Lund: Studentlitteratur.

Walldén, R. (2020). Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk. Lund: Studentlitteratur.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.