Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Uttalsträning – en förutsättning för språkutveckling

Text: Maria Engstam.

[2023:09, 2023-09-15] Att träna uttal av bokstavsljud och bokstavskombinationer i ord är lika viktigt som att träna på att läsa, skriva, höra och tala, eftersom ett felaktigt uttal kan påverka förmågan att läsa, skriva och tala negativt. Inlärning av ett nytt språk och dess språkljud tar tid och kräver träning i uppmärksamhet och produktion. Därför bör träning av uttal ske från dag ett och därefter kontinuerligt. Det är viktigt att kartlägga individer med uttalsproblematik tidigt för att undvika felinlärning och upptäcka läs- och skrivsvårigheter.

Om problematik med uttal kvarstår är det viktigt att informera om att hjälp finns att få via remiss från vårdcentral till logoped. Att lära in vokaler tar lång tid och därför bör fokus i början ligga på att lära in och automatisera konsonantljuden och det är då viktigt att eleven lär sig bokstavsljuden.

Om en elev lär sig namnet på bokstaven K i stället för ljudet /k/ kan det bli så att eleven läser <kå> i stället för <k> och ordet kaka blir då <kåakåa> vilket kan skapa läs- och skrivsvårigheter för eleven. Momentet uttal kan tränas gemensamt i klassrummet, i grupp eller en till en i ett enskilt rum med lärare.

Vidare behöver inläraren även träna uttal kontinuerligt hemma ca 10 min/dag. Olika appar kan användas eller inspelade ordlistor som eleverna kan lyssna på i skolan och hemma. Som läxa kan exempelvis eleverna få i uppgift att spela in sig själva via mobilen när de läser upp ordlistan eller en text hemma. En enkel uppgift som elever på alla nivåer kan klara av.

Det finns även olika material att använda med bilder på munnen, uttalsövningar och färdiga läslistor som har utvecklats av specialpedagoger och logopeder.

Sammanfattningsvis är medför det svårigheter för sfi-eleven att inte bli förstådd muntligt på grund av ett felaktigt uttal eller uttalssvårigheter och det är därför viktigt att kontinuerligt planera in uttalsträning i undervisningen, ge eleverna uttalsträning i hemläxa och kartlägga elever med uttalssvårigheter för att undvika felinlärning, läs- och skrivsvårigheter och för att eleverna ska få det stöd som de behöver så tidigt som möjligt.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.