#forskning

Forskningsöversikt om KL

[2022:11, 2022-11-15] Vad vet vi om kooperativt lärande (KL) via forskningen? Den samlade forskningen visar att KL leder till högre motivation och har en positiv effekt på elevernas lärande. Men att placera elever i par eller grupp leder inte per automatik till lyckade språk- och kunskapsutvecklande samarbeten, utan kräver god struktur, vägledning och övning.

Läs mer

Asylsökandes möjligheter till studier i svenska

[2022:09, 2022-09-15] Det finns olika anledningar till varför man migrerar. För vuxna som flyr från krig, förföljelser och naturkatastrofer medför livet för migranten som en tid i livet då allt är i paus. Flyktingboendet och väntan på asylbeslut är tärande. ”Kommer jag få stanna eller måste jag återvända?”

Med folkbildning avses folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningens roll för sitt medborgerliga och demokratiska uppdrag har varit stor ända sedan 1800-talet.

Läs mer

”Alla faller offer för tankefel”

[2022:06, 2022-06-15] Forskning och andra studier uppvisar dystra resultat vad gäller fortbildningsinsatsers effekt på lärares utveckling och likaså låg effekt på elevers resultat. Vad beror motståndet eller svårigheten på?

Med professionellt lärande, menar Katz och Ain Dack (2017), menas lärande som är ”en bestående förändring av vårt sätt att tänka eller göra”. Den typ av förändring som det i realiteten krävs är inte den mänskliga hjärnan skapad för att genomföra.

Läs mer

Podd: ”Vi ska inte bara lära ut, utan vi ska samtala om skrift”

[2022:05, 2022-05-15] I podden ”På ren svenska” (Gothia kompetens) gästar fil. dr. Jenny Rosén som tillsammans med poddledaren Staffan Dopping samtalar om skriftbruk och litteracitet på sfi för sfi-elever med kort skolbakgrund.

Jenny Rosén resonerar inledningsvis om det problematiska att definiera gruppen vuxna som ännu inte har lärt sig att läsa och skriva för ’analfabeter’.

Läs mer

Avkodning eller lässtrategier

[2022:05, 2022-05-15] Vad är en god läsare? De tre kategorierna av lässtrategier – memoreringsstrategier, fördjupningsstrategier och kontrollstrategier hjälper läsaren på olika sätt. I Tina Arnolds studie Avkodning eller lässtrategier? (2021) undersöks om lässtrategiundervisning på sfi kan hjälpa elever i D-kurs till bättre läsförståelse.

Abstract:

Läs mer