#forskning

Asylsökandes möjligheter till studier i svenska

[2022:09, 2022-09-15] Det finns olika anledningar till varför man migrerar. För vuxna som flyr från krig, förföljelser och naturkatastrofer medför livet för migranten som en tid i livet då allt är i paus. Flyktingboendet och väntan på asylbeslut är tärande. ”Kommer jag få stanna eller måste jag återvända?”

Med folkbildning avses folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningens roll för sitt medborgerliga och demokratiska uppdrag har varit stor ända sedan 1800-talet.

Läs mer

”Alla faller offer för tankefel”

[2022:06, 2022-06-15] Forskning och andra studier uppvisar dystra resultat vad gäller fortbildningsinsatsers effekt på lärares utveckling och likaså låg effekt på elevers resultat. Vad beror motståndet eller svårigheten på?

Med professionellt lärande, menar Katz och Ain Dack (2017), menas lärande som är ”en bestående förändring av vårt sätt att tänka eller göra”. Den typ av förändring som det i realiteten krävs är inte den mänskliga hjärnan skapad för att genomföra.

Läs mer

Podd: ”Vi ska inte bara lära ut, utan vi ska samtala om skrift”

[2022:05, 2022-05-15] I podden ”På ren svenska” (Gothia kompetens) gästar fil. dr. Jenny Rosén som tillsammans med poddledaren Staffan Dopping samtalar om skriftbruk och litteracitet på sfi för sfi-elever med kort skolbakgrund.

Jenny Rosén resonerar inledningsvis om det problematiska att definiera gruppen vuxna som ännu inte har lärt sig att läsa och skriva för ’analfabeter’.

Läs mer

Avkodning eller lässtrategier

[2022:05, 2022-05-15] Vad är en god läsare? De tre kategorierna av lässtrategier – memoreringsstrategier, fördjupningsstrategier och kontrollstrategier hjälper läsaren på olika sätt. I Tina Arnolds studie Avkodning eller lässtrategier? (2021) undersöks om lässtrategiundervisning på sfi kan hjälpa elever i D-kurs till bättre läsförståelse.

Abstract:

Läs mer

Studie: Den kontinuerliga vuxenutbildningen

[2021:11, 2021-11-15] Utbildningen sfi, svenska för invandrare, har nyligen synats i en studie (Zsoldos 2021). Ett av begreppen som står i fokus är ’kontinuerlig’. Hur tolkas begreppet och hur påverkas verksamheten? Det utreds i denna

Genom en så kallad triangulering av metoder: policyanalys, intervjuanalys och diskursanalys samt en forskningsöversikt hanteras, granskas och analyserar lagstiftarens texter, myndigheternas tolkningar, rektorers och biträdande rektorer utsagor och den diskurs som alla finns inom.

Läs mer