#forskning

Svalt intresse för forskning om akademiker

[2021:05, 2021-05-15] I den forskningsöversikt som Ifous sammanställt över den samlade sfi-forskningen 2002–2017 konstateras att akademiker är en relativt sett obeforskad grupp.

Forskning inom svenska för invandrare är begränsad, konstaterar Jenny Rosén och Berit Lundgren i forskningsrapporten ”15 års forskning om sfi – en överblick”. Eftersom forskningen är så begränsad behövs både småskalig kvalitativ forskning, såväl som större, kvantitativ forskning inom hela sfi-utbildningen.

Läs mer

Att utveckla språk handlar om investering

[2021:03, 2021-03-15] I andraspråksutvecklingsdebatten talas ofta om inlärarens motivation som den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla sitt andraspråk. Faktum är att även skolbakgrund också är en relevant faktor. Den kanadensiske forskaren Norton använder även begreppet investering i samband med andraspråksutveckling.

Makt, identitet och språkutveckling hör ihop.

Läs mer

Gästskribent: Translanguaging inom sfi – är det någonting att tänka på?

Ja, det borde det vara, i allra högsta grad vill jag säga, såväl om man tänker på vad som står i läroplanen som på vilka studerande som deltar i sfi-utbildning. ”Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper”, står det i läroplanen. Vilka kunskaper kan man då tänka sig att de studerande ska tillämpa?

Läs mer

Bedömning för lärande

[2020:05, 2020-05-15] ”Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet” konstaterar Christian Lundahl i sin bok Bedömning för lärande (2014).

Bedömning är lika svårt som viktigt. Och det finns olika modeller för bedömning. I den summativa bedömningen sammanfattar och summerar läraren elevens kunskapsnivå i förhållande till kursmål eller något delkriterium. Den summativa bedömningen används således som ett resultat.

Läs mer

Elevers uppfattning om språkkunskaper ger nya insikter

[2020:05, 2020-05-15] Tre svenska språkforskare har intervjuat mer än hundra ungdomar om språk. Det man ville undersöka var uppfattningen om hur de tillfrågade ser på de egna språk­kun­skaperna. Resultatet har givit nya värdefulla insikter om reflexivitet i under­vis­ningen.

Forskaren Julia Forsberg har tillsammans med forskarkollegorna Maria Therese Ribbås och Johan Gross inter­vjuat etthundraelva unga elever, i åldern från sexton till nitton år, om deras uppfatt­ningar kring de egna språkkunskaperna.

Läs mer